Home
Powrót
Pomagamy na każdym etapie rozwoju dziecka
Każde dziecko ma jeden start. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i pewności, że się o nie troszczymy, wspieramy i jesteśmy przy nich obecni.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna Ala ma kota

W naszej Poradni zajmujemy się kompleksową diagnozą logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz diagnozą i terapią procesów Integracji Sensorycznej.

Prowadzimy także zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych oraz korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przejawiających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Wszelkie działania i programy terapeutyczne dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb dziecka. Kompleksowej pomocy udzielamy również dzieciom nieuczęszczającym do naszych przedszkoli. Wystawiamy opinie i orzeczenia honorowane przez inne instytucje.

Nasz zespół w sposób interdyscyplinarny pomaga dzieciom zarówno wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju, jak i tym z trudnościami poznawczymi, wychowawczymi oraz emocjonalnymi. Zapewniamy najwyższe standardy zawodowe i przestrzegamy zasad etyki psychologicznej.

Gwarantujemy profesjonalizm i indywidualne podejście. Informacje staramy się przekazywać w sposób rzetelny i możliwie jasny. Zachowujemy dyskrecję w całym przebiegu leczenia.

Opiekując się dziećmi, wspieramy również rodziców: oferujemy konsultacje i terapie, udzielamy też porad psychologiczno-wychowawczych. Naszym priorytetem jest dobro dzieci. By zapewnić im harmonijny rozwój, staramy się uszanować metody wychowawcze i systemy wartości przyjęte przez ich rodziców. Naszą misją jest udzielanie pełnego wsparcia w procesie diagnostycznym.

Kontakt:
Eliza Lorenc-Handerek
kom. 506 033 016
e-mail: elorenc@alamakota.edu.pl

lub z dyrektorem dowolnego oddziału Ala ma kota: patrz mapa na dole strony

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie
Wykwalifikowana kadra

Nasz zespół w sposób interdyscyplinarny pomaga dzieciom zarówno wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju, jak i tym z trudnościami poznawczymi, wychowawczymi oraz emocjonalnymi.

Zapewniamy najwyższe standardy zawodowe i etyki psychologicznej.

Gwarantujemy profesjonalizm i indywidualne podejście. Informacje przekazujemy w sposób rzetelny i jasny.

Wystawiamy opinie

Kompleksowej pomocy udzielamy również dzieciom nieuczęszczającym do naszych przedszkoli.

Wystawiamy opinie o funkcjonowaniu Dziecka, opinie diagnostyczne oraz opinie o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju honorowane przez inne instytucje.

Odpowiednie miejsce

W naszej Poradni zajmujemy się kompleksową diagnozą logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz diagnozą i terapią procesów Integracji Sensorycznej.

Prowadzimy także zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych oraz korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przejawiających specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Wszelkie działania i programy terapeutyczne dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb dziecka.

Współpraca z rodzicami

Opiekując się dziećmi, wspieramy również rodziców: oferujemy konsultacje i terapie, udzielamy też porad psychologiczno-wychowawczych.

Naszym priorytetem jest dobro dzieci. By zapewnić im harmonijny rozwój, staramy się uszanować metody wychowawcze i systemy wartości przyjęte przez ich rodziców.

Naszą misją jest udzielanie pełnego wsparcia w procesie diagnostycznym.

Rodzaje Terapii
Terapia Integracji Sensorycznej
Czytaj więcej

Czym jest integracja sensoryczna?

Metodę Integracji Sensorycznej stworzyła amerykańska psycholog i terapeutka zajęciowa dr Anna Jean Ayres, która całe swoje życie poświęciła obserwacji i badaniom przyczyn zaburzeń Integracji Sensorycznej oraz sposobów radzenia sobie z problemami.

Integracja Sensoryczna to zdolność selekcji, rozpoznania, interpretacji i łączenia informacji pochodzących ze wszystkich zmysłów człowieka. U większości dzieci proces ten przebiega w naturalny sposób, wykształca się wskutek typowych aktywności. Ale bywa, że zachodzi w sposób nieprawidłowy lub niepełny, co skutkuje późniejszymi problemami w rozwoju, nauce, a nawet zachowaniu.

Najważniejsze objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej:

 • dziecko często potyka się, przewraca;
 • nie toleruje zabaw związanych z brudzeniem rąk;
 • nie lubi lekkiego dotyku, a toleruje mocny;
 • nie lubi mycia twarzy i zębów, obcinania paznokci, czesania itp.;
 • szybko się męczy;
 • jest stale w ruchu (biega, kręci się, skacze, huśta się);
 • nie lubi zatłoczonych miejsc;
 • nie lubi zabaw ruchowych, gier sportowych;
 • nie reaguje na ból;
 • nie lubi określonych tkanin ubraniowych (np. wełny);
 • ma opóźnioną mowę lub trudności z wymową;
 • podczas zajęć stolikowych często podpiera ręką głowę;
 • nieprawidłowo chwyta kredkę, długopis.

Diagnoza SI:
Terapia SI poprzedzona jest wnikliwym wywiadem z rodzicami, obserwacją dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej. Podczas trzech spotkań certyfikowany terapeuta przeprowadza próby kliniczne i testy. Podczas ostatniej konsultacji szczegółowo omawia postawioną przez siebie diagnozę.

Na czym polega terapia?
Integracja Sensoryczna jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy z dziećmi. Terapia odbywa się w sali wyposażonej w specjalistyczne przyrządy. Sprzęt ten przeznaczony jest do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Dla dziecka jest atrakcyjną formą zabawy.

Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak dysleksja;
 • dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi;
 • z ADHD, ADD;
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • z wadami genetycznymi;
 • z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • z zaburzeniami mowy;
 • z upośledzeniem umysłowym;
 • z potrzebami ruchowymi (dzieci niepotrafiące „usiedzieć w miejscu”);
 • z grupy ryzyka (wcześniaki z uszkodzeniami okołoporodowymi);
 • z trudnościami w koncentracji uwagi;
 • z opóźnieniem psychoruchowym.
Reedukacja i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Czytaj więcej

Czym są reedukacja i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

W terapii pedagogicznej pomagamy dzieciom, u których stwierdzono nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno-pedagogicznym oraz profilaktycznym. To szczególnie ważne w początkowych etapach edukacji dziecka.

Działania sprowadzają się do korekcji, czyli poprawy zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka, usprawniania ich współdziałania, a także do kompensacji – usprawniania funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania.

Terapia pedagogiczna opiera się głównie na stymulowaniu ogólnego rozwoju dziecka i usprawnianiu funkcji ważnych w procesie przygotowania do uczenia się czytania i pisania, tj.:

 • wzrokowo-przestrzennych, czyli skupiania uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, opanowania przestrzeni (analiza i synteza wzrokowa, kierunkowość)
 • słuchowo-językowych, czyli skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych (słuch fonematyczny i fonetyczny; różnicowanie dźwięków)
 • motorycznych, czyli sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka
 • współdziałania funkcji (koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas pisania, wzrokowo-słuchowa podczas czytania itp.).

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć: od 2 do 5 uczniów), tak by osiągnąć zamierzone cele: poprawić funkcje poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, poszerzyć wiedzę i przysposobić dziecko w odpowiednie umiejętności.

Cennik
Zajęcia Cena 1 zajęcia
Diagnoza Integracji Sensorycznej SI z opisem i omówieniem wyników
3 x 50 minut
550 zł
Terapia Integracji Sensorycznej SI
50 minut
160 zł
Zajęcia z fizjoterapii
50 minut
160 zł
Konsultacja psychologa dziecięcego
50 minut
250 zł
Terapia psychologiczna
50 minut
200 zł
Terapia pedagogiczna / reedukacja
50 minut
160 zł
Terapia ręki
50 minut
160 zł
Diagnoza gotowości szkolnej z opisem
3 x 50 minut
500 zł
Diagnoza logopedyczna ( dwa spotkania po 60min.)
60 minut
400 zł
Terapia logopedyczna
30 minut
100 zł
Zajęcia grupowe z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
do 6 osób
120 zł
Trening Umiejętności Społecznych TUS
do 6 osób
130 zł
Terapia par, terapia rodzinna – sesja
60 minut
250 zł
Konsultacja psychiatryczna – psychiatra dziecięcy
60 minut
400 zł
Superwizja psychologiczna
60 minut
400 zł
Diagnoza funkcjonalna PEP-3-PL z opisem
3 x 60 minut
600 zł
Diagnoza funkcjonalna KORP z opisem
2 x 60 minut
450 zł
Diagnoza Inteligencji i Rozwoju Dzieci w wieku 5-10 lat (IDS)
3 x 60 minut
600 zł

Kontakt

W przedszkolach oznaczonych  prowadzimy również żłobki.
® Ala Ma Kota 2023
×
×